Algemene voorwaarden

In deze algemene voorwaarden beschrijven wij de regels op basis waarvan Audiks diensten en producten aan jou, als klant, zal leveren. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes, aanbiedingen, online trajecten, overeenkomsten, diensten en producten, en bevatten belangrijke informatie over jouw rechten en verplichtingen.

Bedrijfsinformatie

Karen Stalpaert is zaakvoerder van Audiks, een eenmanszaak met ondernemingsnummer BE0507.631.187 gevestigd te Meerskant 30a, 9270 Laarne, België. Audiks is bereikbaar via info@audiks.be

Gebruik van informatie

Audiks streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Audiks niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van medisch advies door een arts.

Intellectuele eigendomsrechten

Het cursusmateriaal, de website teksten en alle andere creaties in de breedste zin van het woord zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet gekopieerd, verspreid of gereproduceerd worden.

Prijzen

Alle opgegeven prijzen zijn uitgedrukt in Euro en inclusief BTW indien van toepassing. Prijzen zijn enkel geldig voor betreffende overeenkomst. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan inhoudelijke fouten (prijs, inhoud) op de website.

Betaling

Betaling kan worden verricht volgens de betaalinstructies op de betaalpagina. Alle betalingen dienen vooraf (toegang cursus, seminar, workshop, therapiesessie etc.) te worden voldaan. Audiks gaat pas tot levering over van diensten als de volledige betaling is ontvangen door Audiks.

Online diensten en producten

Jouw toegang tot producten of online diensten is strikt persoonlijk. Als klant is het dan ook strikt verboden om jouw inloggegevens te delen met een derde. Audiks behoudt zich het recht om jouw toegang tot het platform te schorsen in volgende gevallen: vermoeden van misbruik, vermoeden delen inloggegevens met derden, onrechtmatig handelen of schade toebrengen aan Audiks, handelen in strijd met de algemene voorwaarden, bij wanbetaling. Als consument heb jij, nadat jij de dienst hebt aangekocht, een herroepingsrecht van 14 kalenderdagen en zijn de wettelijke bepalingen artikel VI.47 en volgende van het wetboek van economisch recht van toepassing. Indien jij een online traject, webinar of workshop aankoopt waarbij jij onmiddellijk toegang krijgt tot de aangekochte dienst, doe jij, in overeenstemming met artikel VI. 51 §4 2° WER, uitdrukkelijk afstand van dit herroepingsrecht omdat je enerzijds wenst dat de uitvoering plaatsvindt voor het einde van het herroepingsrecht en de dienst werd geleverd. Ondernemingen (dus ook eenmanszaken) hebben geen herroepingsrecht.

Toewijding

Alleen een uitgesproken toewijding zal leiden tot positieve veranderingen. Een goed therapieprogramma is in het kader van organisatie alleen haalbaar bij een formeel commitment van de deelnemers. Je committeert je daarom ook om alle aanwijzingen die de audiologen en/of coaches je geven gedurende een traject op te volgen.

Beschikbaarheid, onderhoud, ondersteuning en wijziging

Audiks streeft ernaar om de online diensten zoveel mogelijk beschikbaar te houden, maar garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid. Audiks heeft het recht de diensten of een onderdeel daarvan te wijzigen en te onderhouden. Onderhoud en wijziging van de diensten door Audiks kan tot gevolg hebben dat de dienst tijdelijk geheel of gedeeltelijk buiten gebruik is. Aangekochte therapiesessies, los of als onderdeel van een traject kunnen tot één jaar na de aanschafdatum genoten worden.

Overmacht

Audiks gaat een inspanningsverbintenis aan om alle bestellingen te laten doorgaan. Audiks is niet aansprakelijk indien bestellingen niet kunnen doorgaan om redenen die buiten onze macht liggen.

Aansprakelijkheid

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Audiks aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Audiks en de gebruiker van de website ontstaan. De afnemer vrijwaart Audiks voor aansprakelijkheid wegens schade, opgetreden in verband met toepassing van de geleerde technieken.

Beveiliging en privacy

Audiks neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Raadpleeg de privacyverklaring voor meer informatie.
Wij gebruiken cookies om een optimale werking van de website te kunnen garanderen.